INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja służy wypełnieniu obowiązku poinformowania osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest „CENTRUM MEDYCZNE KERmed – Renata Bijata – Bronisz i Ewa Kowalińska” Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy (85-231) przy ul. Królowej Jadwigi 16. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kermed@kermed.pl lub zadzwoń pod numer tel. 533 550 245.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych:
Dominika Troka
email: iod@kermed.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz inne dane, które przekażesz nam w treści wiadomości.

Dane przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO:
• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie zawarte w formularzu kontaktowym,
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jeżeli takie pojawią się w związku z przesłaną wiadomością

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, tj. hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, podmioty świadczące usługi w celach realizacji zleceń, handlowych, rachunkowych, prawnych, windykacyjnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Twojej sprawy lub zgłoszenia.

BAZA PACJENTÓW

Za pośrednictwem formularza zapisania się do bazy pacjentów oraz formularza kontaktowego dla poszczególnych rodzajów chorób (znajdujących się na naszej stronie internetowej) przetwarzamy Twoje dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz dane dotyczące zdrowia, które przekażesz nam w formularzu.

Dane przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO:
• w celu zakwalifikowania Ciebie do konkretnego badania klinicznego, z chwilą zakwalifikowania Ciebie (lub podjęcia decyzji o niezakwalifikowaniu) do określonego badania klinicznego, Administratorem Twoich danych osobowych będzie Sponsor określonego badania klinicznego, zaś „CENTRUM MEDYCZNE KERmed – Renata Bijata – Bronisz i Ewa Kowalińska” Spółka Jawna będzie przetwarzało Twoje dane osobowe jako Podmiot przetwarzający (tzw. Procesor) na zlecenie Administratora.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych uzyskane od użytkownika:

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, lekarz kwalifikujący do badania klinicznego, przychodnie, laboratoria i inne podmioty zewnętrzne, w których wykonywane będą badania lekarskie lub laboratoryjne w związku z kwalifikacją do badania klinicznego, podmioty wobec których istnieje ustawowy obowiązek sprawozdawczy, komisja bioetyczna, organy regulacyjne i inne organy uprawnione do kontroli prowadzenia badań klinicznych, organ rejestracyjny Administratora, podmioty archiwizujące dane oraz utylizacyjne.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub przez czas niezbędny do zakwalifikowania do badania klinicznego, a następnie, jako dokumentacja badania klinicznego, przez okres wskazany przez Sponsora, jako Administratora danych.

Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę napisz do nas na adres: kermed@kermed.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zgłoszenia do bazy pacjentów w celu kwalifikacji do konkretnego badania klinicznego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z KORESPONDECJI E-MAIL, KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ ORAZ KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ

Za pośrednictwem korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej oraz komunikacji telefonicznej przetwarzamy Twoje dane w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz innych danych, które przekażesz nam w treści korespondencji.

Dane przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia RODO:
• w celu wynikającego z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie zawarte w korespondencji;
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jeżeli takie wystąpią w związku z przesłaną korespondencją.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, tj. hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, podmioty świadczące usługi w celach realizacji zleceń, w celach handlowych, rachunkowych, prawnych, windykacyjnych (zależnie od treści Twojego żądania).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę napisz do nas na adres: kermed@kermed.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Twojej sprawy lub zgłoszenia.

MONITORING WIZYJNY

Administrator stosuje w siedzibie monitoring wizyjny.

Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia RODO:
• w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Centrum Medycznego KERmed, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych.

Dane osobowe z zapisów z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni, a jeżeli zapis z monitoringu będzie stanowił dowód w postępowaniu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na terenie Centrum Medycznego KERmed.

REKRUTACJA

W procesie rekrutacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), b) i a) RODO:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego,
• w celach wynikających z udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, rozumianego jako upływ 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, lub do czasu cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie. Dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę napisz do nas na adres: kermed@kermed.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także do realizacji celu zawartego w wyrażonej zgodzie.

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

W procesie prowadzenia przez Administratora działalności biznesowej przetwarzamy dane Twoje oraz osób wyznaczonych przez Ciebie do współpracy z nami, w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz innych danych, które niezbędne będą w związku z podjętą współpracą lub zawartą umową.

Dane przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia RODO:
• w celu podjęcia współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy;
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających ze współpracy biznesowej;
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, tj. hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, biuro rachunkowe, podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie realizacji zleceń, w celach handlowych, prawnych, windykacyjnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, przez okres trwania umowy; natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do podjęcia współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy biznesowej.

UCZESTNIK BADANIA KLINICZNEGO

Jeżeli jesteś uczestnikiem badania klinicznego Administratorem Twoich danych osobowych jest Sponsor badania klinicznego, w którym bierzesz udział.

„CENTRUM MEDYCZNE KERmed – Renata Bijata – Bronisz i Ewa Kowalińska” Spółka Jawna przetwarza wówczas Twoje dane osobowe (w tym papierową dokumentację medyczną) jako Podmiot przetwarzający (tzw. Procesor) na zlecenie Administratora.

PLIKI COOKIES

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Dane przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE TOBIE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Tobie prawo do:
• dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• przenoszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe,
• cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę napisz do nas na adres: kermed@kermed.pl

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W oparciu o twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator wykorzystuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Góra